Om SPCA Norge

 


 

Dyrevelferd i praksis gjennom opplysningsarbeid.

 

SPCA Norge startet opp i slutten av 2009 og har etablert sin organisasjon på RSPCA sine prinsipper og retningslinjer. Dette er justert i henhold til norske lover og forskrifter.

 

Vi ønsker å være en naturlig nasjonal ressurs i redningsaksjoner hvor dyr er involvert.

 

Et viktig ledd i vårt formål er opplysningsarbeid. Gjennom faglig utdanning av frivillige og engasjement for forebyggende arbeid ønsker SPCA Norge å bevisstgjøre det ansvar og de plikter som ligger i å eie et dyr. Dette gjør vi med den hensikt  å få enkeltindivider til å ta mer ansvar for sine handlinger slik at vi kan skape god velferd og livskvalitet for dyrene.

 

SPCA Norge ønsker å holde en ydmyk og undervisende linje. Det kan være mange årsaker til at ting går galt med dyrehold. Vi mener det er lite konstruktivt å kritisere det som har gått galt. Det som fungerer er forandring og forbedring.

 

SPCA Norge er en  frivillig organisasjon som ikke er politisk aktiv. Vi arbeider til enhver tid etter det Norges lover, regler og forskrifter. SPCA Norge satser på fagkunnskap gjennom etiske retningslinjer med objektivt syn i arbeidet vi utfører.

 

 

Utvikling

Vår organisasjon er under en utvikling som medfører at vi har en kontinuerlig revurdering av forvaltningen av organisasjonen. Dette er en prosess hvor alle interesser og utfordringer skal tas hensyn til; ikke minst den faglige kompetansen som krever oppdatering.

Vi vil møte på utfordringer underveis i prosessen, men vi har utviklet meget gode HMS-rutiner som fanger opp potensielle problemer på et tidlig stadie hvor den enkelte frivillige i foreningen aktivt bidrar.

 

 

Verdigrunnlag

  • SPCA Norge er en fagorganisasjon som arbeider med praktisk løsning av dyrevelferdsproblemer i Norge.

  • SPCA Norge arbeider til enhver tid etter norsk lov og Mattilsynets regelverk.

  • SPCA Norge uttaler seg ikke politisk, da SPCA Norge er en nøytral og fagrepresentert organisasjon som har fokus rettet mot praktisk arbeid med å hjelpe dyr.

  • SPCA Norge utviser generelt samfunnsengasjement og fremmer faglig dyrevelferd med objektivt syn. 

  • SPCA Norge viser ansvar for dyrenes helse og velferd. 

  • SPCA Norge skal utøve god yrkesetikk, ha fokus på likestilling og opptre troverdig med nøytralt fokus. 

  • SPCA Norge er lojal mot dens lover og forskrifter samt lovlig fattede vedtak og skal fremme god intern kultur og økonomi  samt utvikling basert på godt lederskap.

  • SPCA Norge arbeider med fokus på trivsel og inkludering og skal derfor forhindre diskriminering og mobbing i foreningen, samt aktivt arbeide med forebyggende tiltak

 

 

  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon