Sør-Trøndelag: Årsberetning 2014

 

 

 

 


 Resultat SPCA Sør-Trøndelag

  
Revisors Beretning


Uttalelse om årsregnskapet
Jeg har revidert årsregnskapet for SPCA avd Sør-Trøndelag som viser et overskudd på kr 406,- Årsregnskapet består av balanse pr 31.12.14 og resultatregnskap for regnskapsåret. Det er også vedlagt eget regnskap i forbindelse med kronerulling for kattunger (innsamlet beløp og spesifiserte veterinærkostnader for disse kattene), samt oppsett i forbindelse med kjekssalg.

Styrets og leders ansvar
Styret og leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og leder finner nødvendig for utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. Det skal brukes skjønn for å vurdere risikoene for at et årsregnskap inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for SPCA avd Sør-Trøndelags utarbeidelse av årsregnskap som gir et rettvisende bilde.

Avvik
SPCA avd Sør-Trøndelag er en nystartet organisasjon basert på frivillig innsats. Regnskapet er ført og håndtert etter god tro og på ære og samvittighet. Det er allikevel avdekket noen avvik hvor bilag mangler samt hvor bilag er noe mangelfull. Dette er allerede brakt videre til regnskapsfører, styret og leder, og vil bli fulgt opp videre både i forhold til innhenting av duplikat på kvitteringer samt bedre rutiner for dette i fremtiden. Det er ingen grunn til å anta feil utover dette eller mislighold. Forholdet antas bare å skyldes manglende kunnskap og rutiner i forhold til regnskapet og hva som forventes.

Konklusjon
Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til SPCA avd Sør-Trøndelag pr 31.12.2014 og av resultater for regnskapsåret, som ble avsluttet denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

 
Uttalelsene om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet, og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig, mener jeg at styret og leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsplikt i Norge.

Buvika, 07.02.2015

Charlotte Vikhals
Valgt revisorValgkomiteens Innstilling


 

 

  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon